หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

[ ทั้งหมด   13 ก.ย. 2559   14 ก.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 14 ก.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม สนามโรงเรียน 14 ก.ย. 2559 00.00
2 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม สนามฟุตซอล 14 ก.ย. 2559 00.00
3 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม สนามฟุตซอล 14 ก.ย. 2559 00.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม เวทีหอประชุม 14 ก.ย. 2559 00.00
2 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม อาคาร ICT ชั้น ล่าง ห้อง วิชาการ 14 ก.ย. 2559 00.00
3 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม อาคาร ICT ชั้น ล่าง ห้อง วิชาการ 14 ก.ย. 2559 00.00
4 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม อาคารอำนวยการ ชั้น บน ห้อง สังคมศึกษา 14 ก.ย. 2559 00.00
5 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม อาคารอำนวยการ ชั้น บน ห้อง สังคมศึกษา 14 ก.ย. 2559 00.00
6 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม อาคารอำนวยการ ชั้น บน ห้อง สังคมศึกษา 14 ก.ย. 2559 00.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม อาคาร ICT ชั้น บน ห้อง ป. 6/1 14 ก.ย. 2559 00.00
2 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม อาคาร ICT ชั้น บน ห้อง ป. 6/2 14 ก.ย. 2559 00.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม เวทีหอประชุม 14 ก.ย. 2559 00.00
2 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม เวทีหอประชุม 14 ก.ย. 2559 00.00
3 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม เวทีหอประชุม 14 ก.ย. 2559 00.00
4 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม เวทีหอประชุม 14 ก.ย. 2559 00.00
5 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม เวทีหอประชุม 14 ก.ย. 2559 00.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม ระเบียงหน้าห้องอนุบาล 14 ก.ย. 2559 00.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม สนามฟุตบอล 14 ก.ย. 2559 00.00
3 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม อาคารมัธยม ห้อง ม.2 14 ก.ย. 2559 00.00
4 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม อาคารมัธยม ห้อง ม.3 14 ก.ย. 2559 00.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม อาคารอำนวยการ ชั้น บน ห้อง คอมพิวเตอร์(1) 14 ก.ย. 2559 00.00
2 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม อาคารอำนวยการ ชั้น บน ห้อง คอมพิวเตอร์(1) 14 ก.ย. 2559 00.00
3 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม อาคารอำนวยการ ชั้น บน ห้อง คอมพิวเตอร์(1) 14 ก.ย. 2559 00.00
4 020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม อาคารอำนวยการ ชั้น บน ห้อง คอมพิวเตอร์ (2) 14 ก.ย. 2559 00.00
5 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม อาคารอำนวยการ ชั้น บน ห้อง คอมพิวเตอร์(2) 14 ก.ย. 2559 00.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม ศาลาทรงไทย 14 ก.ย. 2559 00.00
2 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม อาคารไม้หลังเก่า (1) ห้อง ระเบียงอาคาร 14 ก.ย. 2559 00.00
3 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม อาคารไม้หลังเก่า (1) ห้อง ระเบียงอาคาร 14 ก.ย. 2559 00.00
4 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม อาคารโรงอาหาร 14 ก.ย. 2559 00.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2014 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]