สรุปตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงปนัดดา  ผาพองยุน
 
1. นางพจนา  วงษืรักษื
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงนิศรา  ประกิ่ง
 
1. นายเศกสรร  เพียสา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 1. เด็กชายปรเมศร์  ศรีจันทร์
 
1. นายโกมล  คำพรหมมา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงอนุธิตา  ลามเพ็ญ
 
1. จ.ส.อ.หญิงรุจิรา  แนบกลาง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงพิมชนก  ทะวงศ์นา
 
1. นายเศกสรร  เพียสา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงไอรดา  นาโควงค์
 
1. นางดอกไม้  แร่ถ่าย
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงพิมพิกา  พรมเกตุ
 
1. นางสุวรรณี  สายคำภา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 1. เด็กหญิงเขมรินทร์  พรมจันทะ
 
1. นางสาวกมลวรรณ  วงศ์มีแก้ว
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  ทะวงศ์นา
 
1. นางสาวมะลิสา  พรหมกระบิล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงปรารวี  หินมพรหม
 
1. นางสาวอารยา  นาโควงค์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 1. เด็กหญิงกชกร  ทะวงศ์นา
2. เด็กหญิงมณีวรรณ  ขวาธิจักร
3. เด็กหญิงอิงฟ้า  โคตะบิล
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  อภัยนอก
2. นางวิภาวัลย์  ยานิตย์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  มะลุนยา
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  ทะวงค์ศรี
3. เด็กชายศุภวิตถ์  ทะวงศ์นา
 
1. นางสาวมัลลิกา  มานันที
2. จ.ส.อ.หญิงรุจิรา  แนบกลาง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  วันละ
2. เด็กหญิงพรภิรม  อุดมศิล
3. นางสาวเกศินี  ไชยมะโย
 
1. นางสุวรรณี  สายคำภา
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงจินตนา  ฮาบประกร
2. เด็กหญิงวนารัตน์  คำชมพู
 
1. จ.ส.อ.หญิงรุจิรา  แนบกลาง
2. นายเศกสรร  เพียสา
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงวราภรณ์  พันดา
2. เด็กหญิงอภิญญา  นาโควงค์
 
1. นางสุวรรณี  สายคำภา
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 1. เด็กชายอนุชา  อิ่มบุญสุ
 
1. นางวิภาวัลย์  ยานิตย์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  มาแลว
 
1. นายสุทธิพงษ์  เวียงพรมมา
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงสิริขวัญ  ทะชัยวงค์
 
1. นายถ้วน  สุคนธชาติ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงทัศรินทร์  พรหมหากุล
2. เด็กหญิงมนัชวรรณ  ทรงเล็กสิงห์
3. เด็กหญิงวนิดา  อุสาพรหม
 
1. นางรักคนา  วะลับ
2. นางวารี  ยั่งยืน
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงนันทนา  บุญคำ
2. เด็กหญิงสิริพร  นาโควงค์
3. เด็กหญิงสโรชา  มังทะ
 
1. นายเอกวัช  เมืองโคตร
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงจิตติลักษณ์  ศิลามิตร
2. เด็กชายพิชาธร  คำอ่อน
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  อุดมสิน
 
1. นางสาวอัจฉริยา  นาโควงค์
2. นายเอกวัช  เมืองโคตร
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 1. เด็กหญิงจุฬภัทตรา  ประเทพา
 
1. นางพันทิกา  โรจน์วิรัตน์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 1. เด็กชายพีระพงษ์  ชัยมุงคุณ
 
1. นายสุทธิพงษ์  เวียงพรมมา
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงจุฑากรณ์  ประกิ่ง
 
1. นางสาวอโณทัย  ใจกลาง
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์   สังจัตุรัส
2. เด็กชายนราทองธิป  พรมจันทะ
3. เด็กชายประกาศิต   พรมจันทะ
 
1. นางพรทิพย์  วัฒนาเผ่าหอม
2. นางสาวสุธีภรณ์  ละออ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงวริศรา  บุตราช
2. เด็กหญิงวัลภา  นาโควงค์
3. เด็กหญิงศิวรา  นาโควงค์
 
1. นางสาวกรฬฎากาญจน์  คำเกาะ
2. นายนเรศ  จันอัคคะ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 1. เด็กชายทนงศักดิ์  นาโควงค์
2. เด็กชายภูชิราวัติ  ชาแสน
3. เด็กหญิงศศิฉาย  ไชยมะโย
 
1. นางสาวพัชรินทร์  เนาว์ศรีสอน
2. นางสาวมลชนก  ละครท้าว
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงชลิตา  สีสุรินทร์
2. เด็กชายพีรพล  มีไกรลาศ
3. เด็กหญิงสุวรรณี  คาอำกวย
 
1. นายวิทยา  ประกิ่ง
2. นางสาวสุธีภรณ์  ละออ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 1. เด็กชายตะวันฉาย  คำพิษงู
2. เด็กชายปราชญ์บูรพา  พุทธิไสย
3. เด็กชายอดิศร  ไชยหมื่น
 
1. นางรัชดาภรณ์  อินทร์จันทร์
2. นางหอมจันทร์  บุตราช
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงมารศรี  เมืองซอง
2. เด็กหญิงสกลวรรณ  นารีแพงศรี
3. เด็กหญิงสายฝน  ชัยทะ
 
1. นางสาวพรทิพย์  วัฒนาเผ่าหอม
2. นางสาวสุธีภรณ์  ละออ
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 1. เด็กชายพุทธิชัย  ใจดี
2. เด็กหญิงรุจิรา  พรหมสาขา ณ สกลนคร
 
1. นายศุภชัย  ศรีจันทร์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 1. เด็กชายฉัตรชัย  สอนพิมพ์
2. เด็กชายภูริวัฒ์  คำหอม
 
1. นายยุทธพงษ์  กิติอาษา
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 1. เด็กชายนนทวัฒน์  ศรีฤทธิ์
2. เด็กชายวิทวัส  ฉิมชัย
 
1. นายวิทยา  ประกิ่ง
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 1. เด็กชายรัฐภูมิ  แสงเขียว
2. เด็กชายเมฆครินทร์  ลาวิลาศ
 
1. นายสรวิชญ์  แสงวงศ์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 1. เด็กชายรัฐพงษ์  ลามเพ็ญ
2. เด็กชายสหรัฐ  ยะวังพล
 
1. นางสาวสุธีภรณ์  ละออ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 1. เด็กชายธนัชชา  ทะวงศ์ศรี
2. เด็กชายธีรภัทร  ปากดี
 
1. นางสาวสุธีภรณ์  ละออ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 1. เด็กชายจิรพงศ์  ประกิ่ง
2. เด็กชายธันยา  ทะชัยวงค์
3. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  อุปพงษ์
4. เด็กชายพาโชค  ชัยทะ
5. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ยะวังพล
 
1. นางสาวมัลลิกา  มานันที
2. จ.ส.อ.หญิงรุจิรา  แนบกลาง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงชมพูเนกย์  แก้วไพศาล
2. เด็กหญิงนนทสิริ  อินทริง
3. เด็กหญิงสุภาวิตา  ฮาบละคร
4. เด็กหญิงเจนภา  ประกิ่ง
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  บุพศิริ
 
1. นางประไพพรรณ  อินธิแสง
2. นางสาวมัลลิกา  มานันที
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 1. เด็กหญิงฉันท์ชนก  พุทธิไสย
 
1. นางสุนิสา  พุทธิไสย
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงภารดา  เฮืองฮุง
 
1. นางสาวเกษมณี  คำแพง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1. เด็กชายธีรภัทร  น้อยศรี
2. เด็กหญิงปิยธิดา  ภูอุทา
 
1. นางพิชชากานต์  วงศ์กาฬสินธุ์
2. นางสุมิตรา  ประพันธ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1. เด็กชายปิยะนันท์  ทะชัยวงค์
2. เด็กหญิงรุจิรา  แนบกลาง
 
1. นางประไพพรรณ  อินธิแสง
2. นางสาวมะลิสา  พรหมกระบิล
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ฮ่มป่า
2. เด็กชายพสิทธิ์  สำลีอ่อน
 
1. นางประไพพรรณ  อินธิแสง
2. นายภสุ  เถาว์ชารี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   เถาวัลย์
2. เด็กหญิงประกายดาว   สกลธวัช
3. เด็กหญิงพิยะดา   อุ่มสาพล
4. เด็กหญิงภัทราภรณ์   กุลสวัสดิ์
5. เด็กหญิงภัทราวดี   ชัยมุงคุณ
6. เด็กหญิงภานุมาศ   อุ่มภูธร
7. เด็กหญิงมินตรา   แสงไชย
8. เด็กหญิงวรางคนา   โยงปราง
9. เด็กหญิงอานามิกา   ประทุมรัตน์
10. เด็กหญิงอุบลศิริ   อุ่มภูธร
 
1. นางกรณีย์  ริดชาวนา
2. นางมณีรัตน์  สักขินา
3. นายวรวิทย์  แสนโสภา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  บรรจง
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสงตา
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  มูลสาระ
4. เด็กหญิงดิษยา  มีไกรลาศ
5. เด็กชายธนธัต  ชัยทะ
6. เด็กชายธนากร  โคตรธรรม
7. เด็กชายธีรภัทร  อาจจำนงค์
8. เด็กชายธีรภัทร  อุดรทักษ์
9. เด็กหญิงภัคจิรา  ประกิ่ง
10. เด็กหญิงไหมทอง  คำแก้ว
 
1. นางประไพพรรณ  อินธิแสง
2. นางสาวมัลลิกา  มานันที
3. นายอุทัย  นีอำมาตย์
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 1. เด็กหญิงอรจิรา  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงแพรวา  พิทักษ์กาสร
 
1. นายนรินทร์  งิ้วพรหม
2. นายปรัชญา  แก่นจำปา
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงนพมาศ  เฉิดวาสนา
2. เด็กหญิงนีรนุช  อุดมศิล
 
1. นางกาญจนา  อุปพงษ์
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 1. เด็กหญิงพัชพร  โพธิราช
 
1. นางณาตยา  ปัญญา
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 1. เด็กชายภูริต  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวทัศนีย์  เงินชาลี
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 1. เด็กชายนีล  วงษ์ศรีชู
 
1. นายภสุ  เถาว์ชารี
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 1. เด็กหญิงสุมาลี  โพธิราช
 
1. นางดารา  วงศ์กาฬสินธุ์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงวิชุดา  ชัยมุงคุณ
 
1. นางสาวชไมพร  แก้วมะ
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สำเนียงประเสริฐ
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  ปิสาโย
 
1. นางณาตยา  ปัญญา
2. นางสาวทัศนีย์  เงินชาลี
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงกชกร  ผาสีดา
2. เด็กหญิงนงนภัส  อุปคำ
 
1. นางณาตยา  ปัญญา
2. นางสาวทัศนีย์  เงินชาลี
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 1. เด็กชายสุริยา  ยะวังพล
 
1. นายภสุ  เถาว์ชารี
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 1. เด็กหญิงชนากานต์  มีไกรลาส
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  สงกาผัน
3. เด็กชายธราเทพ  ไชยตะมาตย์
 
1. นางสาวพรทิพา  สีหาคุณ
2. นางสาวพัชยา  ร้อยพิลา
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ใจพี่
2. เด็กหญิงพิชชาพร  ดอกสี
3. เด็กหญิงสุวรรณา  ดอกสี
 
1. นางสาวปานดวงใจ  แฮนเกตุ
2. นางสาววัชรี  แสนโสภา
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 1. เด็กชายกฤษฎากรณ์  บุสะอาด
 
1. นางวารี  ยั่งยืน
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 1. เด็กชายวัฒนพงษ์  ไชมะโย
 
1. นางสาวพัชรินทร์  เนาว์ศรีสอน
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 1. เด็กหญิงศศิธร  เงินชาลี
 
1. นายสัญญา  วงศ์กาฬสินธุ์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  วันละ
 
1. นางสุวรรณี  สายคำภา
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 1. เด็กชายชัยวัทน์  ภูเม็ด
 
1. นางสาวอังคณา  พารา
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 1. เด็กหญิงสิริญญา  แสนบรรดิษฐ์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  เนาว์ศรีสอน
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงพิรารักษ์  หนูดา
 
1. นางสาวพัชรินทร์  เนาว์ศรีสอน
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 1. เด็กชายวีระ  เพชรชมพู
 
1. นางสาวพิศสมัย  คำทะเนตร
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 1. เด็กหญิงวนิดา  โคตรธรรม
 
1. นางสาวพิศสมัย  คำทะเนตร
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 1. เด็กชายชัยธวัช  บาลไพร
 
1. นางสาวอังคณา  พารา
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 1. เด็กชายสุพจน์  บรรจง
 
1. นางนงค์นุช  บุตรดาวงษ์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 1. เด็กหญิงสิริญญา  แสนบรรดิษฐ์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  เนาว์ศรีสอน
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงนิภากร  วงตาผา
 
1. นางสุวรรณี  สายคำภา
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 1. เด็กชายกิตตินันท์  วรโยธา
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  พรมกระบิล
3. เด็กชายกิตติเกษม  วรโยธา
4. เด็กชายชิตพล  ทะชัยวงค์
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  พังแสงสุ
6. เด็กหญิงนฤมล  ทะชัยวงค์
7. เด็กหญิงปริสา  ยานิตย์
8. เด็กหญิงปานระพี  ประกิ่ง
9. เด็กชายพัชรพล  สันตะมาตย์
10. เด็กหญิงอนุธิดา  ขวาธิจักร
 
1. นางสาวอมรรัตน์  อุปพงษ์
2. นางสาวอารยา  นาโควงค์
3. นายอุทัย  นีอำมาตย์
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ยานิตย์
2. เด็กหญิงกรกนก  วงศ์จันทร์แดง
3. เด็กหญิงนัญชนก  พรหมจันทะ
4. เด็กชายปอนด์  กีสอนโคม
5. เด็กหญิงพนิดา  ดอกสี
6. เด็กชายภาคภพ  ประกิ่ง
7. เด็กชายสิทธิพร  วัดแผ่นลำ
8. เด็กชายไพบูลย์  โคตรธรรม
 
1. นางสาวกมลวรรณ  วงศ์มีแก้ว
2. นายอุทัย  นีอำมาตย์
3. นางสาวเจตนา  จักษุจินดา
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  เตจ๊ะ
2. เด็กหญิงนฤมล  ทะชัยวงศ์
3. เด็กหญิงนันทนา  ฉายาพัฒน์
4. เด็กหญิงปริสา  ยานิตย์
5. เด็กหญิงปรียะพร  พรหมจันทะ
6. เด็กหญิงปิยะธิดา  ทะวงค์ศรี
7. เด็กหญิงสาวิตรี  ชุ่มภานี
8. เด็กหญิงเปรมมิกา  ประกิ่ง
 
1. นางสาวดวงดาว  แสนมะฮุง
2. นางประไพพรรณ  อินธิแสง
3. นางสาวรุ่งทิพย์  อภัยนอก
4. นายอุทัย  นีอำมาตย์
 
74 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงจตุพร  อิ่มบุญสุ
2. เด็กหญิงทัศนีย์  ประกิ่ง
3. เด็กหญิงธันยมัย  ทะชัยวงศ์
4. เด็กหญิงมุธิตา  ทะชัยวงศ์
5. เด็กหญิงวรรณวิษา  แก้วมุกดา
6. เด็กหญิงศิรินภา  วงศ์คำจันทร์
7. เด็กหญิงสาริณี  เทียวไทย
8. เด็กหญิงสุธิชา  ขวาธิจักร
 
1. นางสาวตรีชฎา  ขวาธิจักร
2. นางรัตนากร  ธีระธนานนท์
3. นายวิทยา  ประกิ่ง
4. นายอุทัย  นีอำมาตย์
 
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ยานิตย์
2. เด็กหญิงกรกนก  วงษ์จันทร์แดง
3. เด็กหญิงจตุพร  อิ่มบุญสุ
4. เด็กหญิงทัศนีย์  ประกิ่ง
5. เด็กหญิงธันยมัย  ทะชัยวงค์
6. เด็กหญิงนัญชนก  พรหมจันทะ
7. เด็กหญิงพนิดา  ดอกสี
8. เด็กชายพันกร  พรหมจันทะ
9. เด็กชายภานุวัฒน์  ยานิตย์
10. เด็กหญิงมุธิตา  ทะชัยวงศ์
11. เด็กหญิงวรรณวิษา  แก้วมุกดา
12. เด็กหญิงศิรินภา  วงศ์คำจันทร์
13. เด็กหญิงสาริณี  เทียวไทย
14. เด็กชายสิทธิพร  วัดแผ่นลำ
15. เด็กหญิงสุธิชา  ขวาธิจักร
16. เด็กชายไพบูลย์  โคตรธรรม
 
1. นางนงค์นุช  บุตรดาวงษ์
2. นายภสุ  เถาว์ชารี
3. นางสาวมะลิสา  พรหมกระบิล
4. นางสาวมัลลิกา  มานันที
5. นายอุทัย  นีอำมาตย์
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 1. เด็กชายธนา  คุณปัญญา
2. เด็กชายธนากร  สังฃ์สุวรรณ
3. เด็กชายบัญชา  ประกิ่ง
4. เด็กชายปฐม  ราชัย
5. เด็กชายอมรเทพ  นำภา
6. เด็กชายอาทิตย์  มีไกรลาศ
 
1. นายผดุงกิจ  อิ่มบุญสุ
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ปะนะสุนา
2. เด็กหญิงจีรพร  ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงพัชราภา  หาไชย
 
1. นางณาตยา  ปัญญา
2. นางพจนา  วงษ์รักษ์
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 1. เด็กชายจิรโชติ  ตามสายสุด
2. เด็กชายธีรพงศ์  จุลเหลา
 
1. นางสาวปนัดดา  มีไกรลาศ
2. นายอภิรักษ์  ไทยเหนือ
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ทะวงศ์นา
2. เด็กชายวรวุฒิ  ชัยทะ
 
1. นางนงค์นุช  บุตรดาวงษ์
2. นายวิทยา  ประกิ่ง
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 1. เด็กชายเจษฎา  กาแก้ว
2. เด็กชายเจษฎาพร  ไชมะโย
 
1. นายสายัณต์  วงศ์กาฬสินธุ์
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงจันทร์ธิดา  คำพิษงู
2. เด็กหญิงอุมาภรณ์  นิวงศา
 
1. นางสุนิสา  พุทธิไสย
2. นางสาวเกษมณี  คำแพง
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 1. เด็กชายธีรพัฒน์  มาลาจันทร์
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ขันบรรจง
 
1. นางนงค์นุช  บุตรดาวงษ์
2. นางสาวอมรรัตน์  อุปพงษ์
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ผาลิชัย
2. เด็กชายพูลทรัพย์  โคตรธรรม
 
1. นางนงค์นุช  บุตรดาวงษ์
2. นายวิทยา  ประกิ่ง
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงคุณากร  ชัยมุงคุณ
2. เด็กหญิงจารุณี  ศรีคราม
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  เหลือผล
4. เด็กหญิงมะลิ  จงนบกลาง
5. เด็กหญิงศุภักษร  ไพจันทร์
6. เด็กหญิงอาภัสรา  สิมสินธุ์
 
1. นายวีระศักดิ์  โคตตีหวี
2. นางเกตชรินทร์  เพียสา
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  โต่งจันทร์
2. เด็กหญิงชญาภา  บัวใหญ่รักษา
3. เด็กหญิงรุ่งฤดี  พุทธิไสย
 
1. นางรัชดาภรณ์  อินทร์จันทร์
2. นางสุนิสา  พุทธิไสย
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  คำยอแสง
2. เด็กชายธีรศักดิ์  มะโนราช
3. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  พันนาคำ
 
1. นางนงค์นุช  บุตรดาวงษ์
2. นางพรทิพย์  วัฒนาเผ่าหอม
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงขวัญตา  ทะชัยวงค์
2. เด็กหญิงดาวเรือง  มีไกรราช
3. เด็กหญิงนฐิชา  ขวาธิจักร
 
1. นางกัลลิกา  เสมอพิทักษ์
2. นางสาวอโณทัย  ใจกลาง
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ทะชัยวงค์
2. เด็กหญิงชลดา  ลามเพ็ญ
3. เด็กหญิงวัลภา  มีแวว
 
1. นางกัลลิกา  เสมอพิทักษ์
2. นางสาวอโณทัย  ใจกลาง
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 1. เด็กชายจตุพร  เงาศรี
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  ปรีแม้น
3. เด็กชายเขมราษฎร์  แสนเพียง
 
1. นางพรรมาหา  เพชรพรรณ
2. นางวนิดา  พุทธแพง
 
90 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1. เด็กชายดลนภัทร  บือกุศล
2. เด็กชายวีรภัทร  บือกุศล
3. เด็กหญิงสุพิชชา  ชาคุณ
 
1. นางรุ่งนิรันดร์  ตะประชุม
 
91 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  อุบัวบล
2. เด็กหญิงทิพเกสร  นาโควงค์
3. เด็กหญิงวิยะดา  นาโควงค์
 
1. นางรวีวรรณ  ปริญญาพล
 
92 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงกรณ์จิณัฐ   ผาพองยุน
2. เด็กหญิงกานติมา  โคตรตีหวี
3. เด็กหญิงวิไลพร  ผานคำ
 
1. นางสาวทัศนีย์  เงินชาลี
2. นางสาวทิพวรรณ  อุสาพรม
 
93 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 1. เด็กหญิงวิลาวัณย์  บุญยู
2. เด็กชายวีระโชค  ทรงธรรม
 
1. นางสุมิตรา  ประพันธ์
2. นางเกวลิน  โพธิจันทร์
 
94 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 1. เด็กหญิงศศิวิมล  อุ่มจันทร์สา
 
1. นางดารา  วงศ์กาฬสินธุ์
 
95 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1. เด็กชายชิษณุชา  สาโล
2. เด็กชายนพพล  ผาสีกาย
3. เด็กชายสมภพ  ผาพองยุน
 
1. นางสาวทัศนีย์  เงินชาลี
2. นางสาวทิพวรรณ  อุสาพรม
 
96 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1. เด็กชายเสกสรร  ประเทพา
2. เด็กชายโพธิรักษ์  พุทธา
3. เด็กชายไกรวิทย์  ผาพองยุน
 
1. นางสาวทัศนีย์  เงินชาลี
2. นางสาวทิพวรรณ  อุสาพรม
 
97 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1. เด็กชายพิชิตชัย  ผาสีดา
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  อิ่มบุญสุ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  อุสาพรม
2. นางสาวเสาวณีย์  น้อยทะรงค์
 
98 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 1. เด็กชายธีรศักดิ์  น้อยคำยาง
 
1. นายบุญทอม  ลาชัย
 
รวม 252 154